Algemene voorwaarden

Open in pdf

VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dynamic Cosmetics B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dynamic Cosmetics B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dynamic Cosmetics B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dynamic Cosmetics B.V. zijn vrijblijvend en Dynamic Cosmetics B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dynamic Cosmetics B.V..  Dynamic Cosmetics B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dynamic Cosmetics B.V. dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, Ideal betaling, paypal, contant of per bancontact Mister Cash. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Dynamic Cosmetics B.V..
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dynamic Cosmetics gerechtigd  (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Door eventuele prijsverhogingen bij onze leverancier(s), stijgt de prijs bij Dynamic Cosmetics B.V. automatisch mee.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Dynamic Cosmetics B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van alle door ons aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de afnemer de vorderingen van ons uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Wij sturen de producten pas op, zodra bij ons de betaling binnen is.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dynamic Cosmetics B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Dynamic Cosmetics B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dynamic Cosmetics B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk per email/contactformulier kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dynamic Cosmetics B.V.  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 7 kalenderdagen na aflevering aan Dynamic Cosmetics B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Dynamic Cosmetics B.V. producten aan de afnemer levert, is Dynamic Cosmetics B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Dynamic Cosmetics B.V.  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 dagen. Reclamaties welke door Dynamic Cosmetics B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Dynamic Cosmetics B.V. in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Retouren

9.1 Producten kunnen retour gestuurd worden mits, de verpakking nog intact is, het product ongeopend en niet gebruikt. De retouraanvraag dient binnen 5 werkdagen in de webwinkel gedaan zijn of gemeld via email. Het te retourneren product dient binnen 7 werkdagen retour te worden gestuurd. 
9.2 Wegens hygiënische redenen kunnen make-up producten (lipstick, lipgloss, blush, oogschaduw, eyeliner, lipliner, gelliner etc.) niet geretourneerd worden.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dynamic Cosmetics B.V., dan wel tussen Dynamic Cosmetics B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dynamic Cosmetics B.V. , is Dynamic Cosmetics B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dynamic Cosmetics B.V..

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dynamic Cosmetics B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dynamic Cosmetics B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dynamic Cosmetics B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Dynamic Cosmetics B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Dynamic Cosmetics B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dynamic Cosmetics B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Dynamic Cosmetics B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dynamic Cosmetics B.V. deze voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dynamic Cosmetics B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dynamic Cosmetics B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Dynamic Cosmetics B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Rechtskeuzes en competenties

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Privacy

14.1 Wij respecteren de privacy van onze consument en wij zijn de enige die de informatie van de klant in ontvangst nemen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd.
14.2 Wij zijn gerechtigd informatie over een consument in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is dat het openbaar maken van die informatie nodig is. Wij zijn gerechtigd informatie over consumenten vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet dit vereist.
14.3 Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over onze online bezoekers. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ons geen onevenredige inspanning of kosten vergt.